Gratis verzending vanaf 50€
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Bepalingen

De elektronische webwinkel van Sons of Detail is een onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KB Car Cleaning met maatschappelijke zetel:

Corbeillestraat 87/89

2235 Westmeerbeek (België)

BTW BE0700.316.640

Sons of Detail biedt haar klanten de mogelijkheid om auto & moto onderhouds -en poetsproducten online aan te kopen

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op  elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Sons of Detail. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Sons of Detail houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sons of Detail aanvaard zijn.

 

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België & Nederland. 

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sons of Detail niet. Sons of Detail is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Sons of Detail is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sons of Detail. Sons of Detail kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Online Aankopen

Bestellingen gebeuren via de webshop of via mail.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via Paypal, iDeal, Mastercard, Visa Maestro, Bancontact, Belfius-app, ING-app KBC-app, Afterpay, SEPA bankoverschrijving

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Sons of Detail.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of in een afhaalpunt naar zijn keuze op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. 

Sons of Detail is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

 

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Sons of Detail

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sons of Detail te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Sons of Detail beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Sons of Detail zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Levering

De verzending van uw bestelling gebeurd zo snel mogelijk na de ontvangst van uw betaling. Dit evenwel zolang de voorraad strekt. De leveringstermijn is enkel indicatief en niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot annulering van de verkoop of tot het betalen van een schadevergoeding aan de koper. Sons of Detail heeft het recht om bestellingen in verschillende delen te verzenden.

Indien het niet mogelijk is de bestelde goederen te leveren, dan worden de eventueel reeds betaalde bedragen terug betaald aan de koper, zonder interest of andere vergoedingen.

Sons of Detail aan de leveringsplicht voldaan heeft wanneer een zending één maal aan de koper is aangeboden.  Bij levering aan huis geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van aanbieden van de levering. Wanneer een adres foutief wordt aangeleverd is dit de verantwoordelijkheid van de koper. Dat kan ook zorgen voor extra kosten deze zullen doorgerekend worden aan de koper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Verzendkosten:

Bekijk het overzicht van onze verzendkosten.

 

Klachten & Aansprakelijkheid

De klant is gehouden de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering, per aangetekend schrijven aan Sons of Detail mee te delen.

Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Sons of Detail mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.

Een reactie vanwege Sons of Detail op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of ingebruikname van de geleverde goederen, en dit zelfs in geval de klant zijn
gebeurlijke klacht conform heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen.

Indien een klacht door klant XXX gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de goederen terugnemen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele –of contractuele aansprakelijkheid) van klant XXX zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Sons of Detail voor de goederen voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. goederenvoor dewelke Sons of Detail's aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten.

 
Aantasting geldigheid - Niet verzakking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Sons of Detail om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Contactgegevens

Sons of Detail is bereikbaar op het telefoonnummer +32 473.31.20.10, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Corbeillestraat 87 - 2235 Westmeerbeek (België)

 

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sons of Detail. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Sons of Detail kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »